Adatkezelési Tájékoztató

 

 

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

 

 • A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Clarity Szellemi Akadémia képviselője Rigó Katalin E.V. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a vállalkozás adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a vállalkozás, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

 • A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a vállalkozás különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a hu.clarityakademia.hu és a en.clarityakademia.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

 • Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült.

 

 1. Fogalom meghatározások

 

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

 • Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

 

 • Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

 • Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 • Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon hírlevélre regisztrál, illetve aki nyomtatott és/vagy elektronikus formában kérdőívet tölt ki, és ennek keretében megadja az alábbi 8. pontban felsorolt adatát.

 

 • Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

 

 • Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

 

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

 

Név: Rigó Katalin E.V.

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. III. emelet, A320-as ajtó

Adószám: 64621566-1-41

Nyilvántartási szám: 10854922

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-93893/2016.

Adatvédelmi felelős: Rigó Katalin

 

A regisztráció során az adatait megadó Felhasználó adataihoz az Adatkezelő alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

 

 1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

 

 • Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 • Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 • Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

 

 • A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

 • Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

 • Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

 

 • A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 • A Weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne.

 

 • Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 • Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.7. pontban meghatározott jogszabályok. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

 

 

 1. Az adatkezelés célja

 

 • Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 • Az adatkezelés célja piackutatás, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) és elektronikus hírlevél küldés.

 

 

 1. Az adatok forrása

 

 • Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 

 • Az adatok megadása a Felhasználó Weboldalon történő hírlevél regisztrációjakor, illetve online és/vagy nyomtatott kérdőiv kitöltése során történik. A Felhasználó a hírlevél regisztráció során megadja a keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, kérdőív kitöltése során ezek mellett az életkorát és foglalkozását.

 

 • Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

 1. A kezelt adatok köre

 

 • Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, életkor, foglalkozás.

 

 • A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, az 5.3. pontban leírtak szerint.

 

 

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

 

 • Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a Weboldalon hírlevél regisztráció, illetve az online és/vagy nyomtatott kérdőív kitöltése során megadja.

 

 • A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

 • A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 

 1. Cookie-k kezelése

 

 • A Weboldal cookie-kat (sütiket) használ. Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek eltárolódnak a Felhasználó számítógépén (vagy más eszközödön, pl. tablet, okostelefon, laptop, amellyel a Felhasználó el tudja érni az internetet), amikor a Felhasználó a Weboldalra látogat.

 

 • A cookie fájl az alábbiakat tartalmazza
 • származási webhely neve
 • élettartam (meddig marad az eszközödön)
 • érték, ami egy véletlenül generált számérték.

 

 • A cookie-k a felhasználói élmény javítására szolgálnak. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a fájlokat az Adatkezelő jelen pontnak megfelelően kezelje. Amennyiben Felhasználó nem szeretne sütiket fogadni a böngészőjére, úgy annak megfelelően sajátmagának el kell végezni a szükséges beállításokat.

 

 • Böngészők adatvédelmi beállításaival kapcsolatos információk találhatók az alábbi linkeken:
 • Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu)
 • Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se)
 • Microsoft Internet Explorer 11 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11)
 • Microsoft Internet Explorer 10 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10)
 • Microsoft Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9)
 • Microsoft Internet Explorer 8 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8)
 • Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari)

 

 • Weboldalon használt használt cookie-k
 • wordpress_test_cookie: a wordpress motor cookie testje, hogy engedélyezve van-e
 • REF_DOMAIN: Saját cookie, ami azt mutatja, hogy melyik domainről jött a látogató az oldalunkra. Google analyitcs esemény regisztrálásakor szükséges, például egy eseményre történő jelentkezéskor.
 • REF_URL: Saját cookie, ami azt mutatja, hogy melyik URL-ről jött a látogató az oldalunkra. Google analyitcs esemény regisztrálásához kell, amikor a jelentkezése megtörtént.
 • ENTER_POINT: Saját cookie, mutatja az ún. belépési pontot, vagyis az első url-t amit nálunk megnézett. Google analyitcs esemény regisztrálásakor szükséges, például egy eseményre történő jelentkezéskor.
 • _ga:Google Analytics
 • _gid:Google Analytics
 • _gat:Google Analytics
 • cookie_notice_accepted: Annak eltárolására szolgál, hogy a Felhasználó elfogadta-e a cookiek használatára vonatkozó figyelmeztetést.

 

 

 1. Adattovábbítás

 

 • Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

 

 • Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

 • Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

 • Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:
 • Szerver üzemeltetés: Webonic Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

 

 

 1. Külső szolgáltatók

 

 • A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vehet igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

 

 • A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók.

 

 • Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (hozzáférés védelem).

 

 • Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 1. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

 

 • Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

 

 • A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

 • A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét.

 

 • A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

 

 • A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

 • A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a info@panarom.hu címre küldött e-mailben.

 

 • Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 • A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 3. pontban írt elérhetőségein.

 

 • A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 

 • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

 

 • A Felhasználó Weboldalon történő hírlevél regisztrációjával, illetve online és/vagy nyomtatott formában kérdőív kitöltéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.